Gå til innhold

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERINGER 

GENERELT

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Vi er udelt positive til et lovverk som fremmer respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Med Konsernet menes i disse etiske retningslinjene samtlige enheter innenfor Continental Holding AS/Hotell- og Restauranthuset Continental AS. Med forretningspartnerne til Konsernet menes i disse etiske retningslinjene alle tredjeparter som opptrer for, på vegne av eller sammen med Konsernet. Disse partene omfatter blant annet leverandører, prosjektpartnere, konsulenter, agenter, underleverandører, minoritetsaksjonærer og salgsrepresentanter.  

RETNINGSLINJER OG RUTINER

Konsernet jobber kontinuerlig for en bedre fremtid der vi som selskap bidrar til å skape et samfunn der folk kan leve og utvikle seg. Vi mener at det er en direkte sammenheng mellom ansvarlig atferd som arbeidsgiver på den ene siden og økonomisk fremgang på den andre. Ansvarlig og etisk atferd overfor ansatte, forretningspartnere, samfunnet og miljøet er en grunnleggende del av selskapets verdisystem. Derfor er det også svært viktig for oss å følge lover og regler i vår forretningsvirksomhet. Muligheten til å opprettholde og videreutvikle gode forretningsforhold skyldes i stor grad et felles engasjement for forretningsvirksomhet og samfunnsansvar. Disse etiske retningslinjene for forretningspartnerne våre setter Konsernets standarder og forventninger innen viktige områder for samfunnsansvar, og vi ønsker at vårt engasjement også skal gjenspeiles i relasjonene vi har med våre forretningspartnere. Målet er å samarbeide med forretningspartnerne i våre felles forbindelser for å sikre at våre krav oppfylles, og vi forventer at alle våre forretningspartnere deler vårt engasjement for ansvarsfull og etisk atferd i forretningslivet. Konsernets "Etiske retningslinjer for våre forretningspartnere" bygger på interne retningslinjer, der vi stadfester at vi skal drive virksomheten i henhold til prinsippene for internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig selskapsstyring. Disse omfatter for eksempel FNs Global Compact samt konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Forretningspartnernes overholdelse av de etiske retningslinjene følges opp kontinuerlig. 

 

OPPLYSNINGER OM AKTSOMHETSVURDERINGER OG TILTAK

Konsernet har gjennom sine aktsomhetsvurderinger ikke avdekket vesentlig forhold som tilsier at virksomheten er berørt i særlig negativ grad. Konsernet har kun virksomhet i Norge.

Det er utviklet «Etiske retningslinjer for våre forretningspartnere», som det forventes at alle forretningspartnere skal følge. Disse retningslinjene går på forhold som:  

Menneskerettigheter 
Våre forretningspartnere støtter og handler i henhold til prinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact samt konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).  

Arbeidsmiljø  
Arbeidsmiljøet til våre forretningspartnere – uansett hvor arbeidet utføres – skal være fritt for diskriminering og fysisk eller verbal trakassering basert på – men ikke begrenset til – rase, kjønn, hudfarge, etnisk, nasjonal eller sosial identitet, religion, alder, funksjonshindring, seksuell legning, politiske synspunkter eller andre egenskaper som kan føre til at man er ekstra utsatt. Våre forretningspartnere har et respektfullt og verdig forhold til sine ansatte, uten trakassering, mobbing eller trusler. 

Seksuell trakassering
Våre arbeidspartnere tolererer ikke seksuell trakassering på arbeidsplassen. Seksuell trakassering refererer til atferd av seksuell art som krenker en ansatt eller søker. Dette kan omfatte uønsket fysisk berøring og kontakt, uønskede tilnærminger, nedsettende spøking om kjønnet en person tilhører, kommentarer om utseende, uønskede blikk og pornografiske bilder. Det er den som utsettes for trakassering som avgjør om atferden er uønsket eller ikke. 

Arbeidsforhold 
Våre forretningspartnere tolererer ikke tvangsarbeid – det vil si alt arbeid eller alle tjenester som kreves av personer som ikke har meldt seg frivillig til å utføre arbeidet/tjenesten, og som trues med straff dersom arbeidet/tjenesten ikke utføres – eller noen som helst form for slaveri eller menneskehandel. Våre forretningspartnere tolererer ikke barnearbeid slik defineres i ILO-konvensjonene 138 og 182 samt nasjonale lover.